ผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

ตำแหน่ง: คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1710
E-mail: raweewat@tsu.ac.th
รายละเอียด
รองศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์

รองศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

เบอร์ติดต่อ: 1717
E-mail: yodchai@tsu.ac.th
อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค

อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: hanuchit@tsu.ac.th
อาจารย์ ดร.วศิน ศรียาภัย

อาจารย์ ดร.วศิน ศรียาภัย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประชาสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: wasin@tsu.ac.th
อาจารย์อัฏฐพล เทพยา

อาจารย์อัฏฐพล เทพยา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: auttaphon@tsu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุภกิจ สุภัทรชัยวงศ์

อาจารย์ ดร.สุภกิจ สุภัทรชัยวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการชุมชนสัมพันธ์และกิจการหอเปรมดนตรี

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: supakit.s@tsu.ac.th
นางสาวสุวารี คลองโคน

นางสาวสุวารี คลองโคน

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงาน

เบอร์ติดต่อ: 1709
E-mail: suwaree@tsu.ac.th
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
 อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล

อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล

ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: skraisilp@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

ตำแหน่ง: คณบดี/อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1710
E-mail: raweewat@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: surasit@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประหยัด ศุภจิตรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประหยัด ศุภจิตรา

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: prayat@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: phanan@tsu.ac.th
อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค

อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค

ตำแหน่ง: รองคณบดี/อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: hanuchit@tsu.ac.th
อาจารย์ปรีชา กุลตัน

อาจารย์ปรีชา กุลตัน

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: kpreecha@tsu.ac.th
อาจารย์ดร.ผกาวรรณ บุญดิเรก

อาจารย์ดร.ผกาวรรณ บุญดิเรก

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: pakawan@tsu.ac.th
อาจารย์ดร.วศิน ศรียาภัย

อาจารย์ดร.วศิน ศรียาภัย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดี/อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: wasin@tsu.ac.th
อาจารย์อภินันท์ รักนิ่ม

อาจารย์อภินันท์ รักนิ่ม

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: apinan@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดรุณี อนุกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดรุณี อนุกูล

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: cdarunee@tsu.ac.th
อาจารย์ ดร.โสวภา สงขาว

อาจารย์ ดร.โสวภา สงขาว

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: sowapa.s@tsu.ac.th
อาจารย์รัตติกาล แสงไทย

อาจารย์รัตติกาล แสงไทย

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: krattikran@tsu.ac.th
อาจารย์ยงกฤต สายเนตร

อาจารย์ยงกฤต สายเนตร

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: syongkrich@tsu.ac.th
อาจารย์คฑาวุธ พรหมลิ

อาจารย์คฑาวุธ พรหมลิ

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: katawut@tsu.ac.th
อาจารย์ศรัทธา จันทมณีโชติ

อาจารย์ศรัทธา จันทมณีโชติ

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: sattha@tsu.ac.th
อาจารย์ดร.สุภกิจ สุภัทรชัยวงศ์

อาจารย์ดร.สุภกิจ สุภัทรชัยวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดี/อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: supakit.s@tsu.ac.th
อาจารย์สุภาพร ฉิมหนู

อาจารย์สุภาพร ฉิมหนู

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: supaporn.c@tsu.ac.th
อาจารย์ปรัชญา บุญมาสูงทรง

อาจารย์ปรัชญา บุญมาสูงทรง

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เบอร์ติดต่อ: 1701
E-mail: prachya.b@tsu.ac.th
หลักสูตรทัศนศิลป์
อาจารย์เกียรติภูมิ งามชมภุ

อาจารย์เกียรติภูมิ งามชมภุ

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: kiattipoom@tsu.ac.th
อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล

อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์/ศิลปศึกษา

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: chinoros@tsu.ac.th
รองศาสตราจารย์.ยอดชาย พรหมอินทร์

รองศาสตราจารย์.ยอดชาย พรหมอินทร์

ตำแหน่ง: รองคณบดี/อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: yodchai@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณี มีมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณี มีมาก

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: mmanee@tsu.ac.th
รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: chairat@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร

ตำแหน่ง: อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: damrong@tsu.ac.th
อาจารย์ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์

อาจารย์ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์/ศิลปศึกษา

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: jirarot.s@tsu.ac.th
อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม

อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์/ศิลปศึกษา

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: theeti.p@tsu.ac.th
หลักสูตรศิลปะการออกแบบ
อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร

อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร์

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: chonthida@tsu.ac.th
อาจารย์ดร.วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม

อาจารย์ดร.วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการออกแบบ

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: wichet@tsu.ac.th
อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ

อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการออกแบบ

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: phlat@tsu.ac.th
อาจารย์อัฏฐพล เทพยา

อาจารย์อัฏฐพล เทพยา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดี/อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการออกแบบ

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: auttaphon@tsu.ac.th
อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์

อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการออกแบบ

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: chotipong.b@tsu.ac.th
อาจารย์ Seyed Reza Moosavi Jafari

อาจารย์ Seyed Reza Moosavi Jafari

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการออกแบบ

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: seyed.m@tsu.ac.th
อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม

อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการออกแบบ

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: theeti.p@tsu.ac.th
หลักสูตรศิลปะการแสดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: saorawan@tsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

ตำแหน่ง: ศิลปินแห่งชาติ/อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการแสดง

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: thummanit@tsu.ac.th
อาจารย์ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน

อาจารย์ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการแสดง

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: ppraphaphan@tsu.ac.th
อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง

อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการแสดง

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: saifon@tsu.ac.th
อาจารย์สุพจน์ จูกลิ่น

อาจารย์สุพจน์ จูกลิ่น

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการแสดง

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: supot.j@tsu.ac.th
หลักสูตรศิลปศึกษา
อาจารย์ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์

อาจารย์ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรศิลปศึกษา/อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: jirarot.s@tsu.ac.th
อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล

อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศึกษา/อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: chinoros@tsu.ac.th
อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม

อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศึกษา/อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์

เบอร์ติดต่อ: 1703
E-mail: theeti.p@tsu.ac.th
สำนักงานคณะ
นางสาวสุวารี คลองโคน

นางสาวสุวารี คลองโคน

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงาน

เบอร์ติดต่อ: 1709
นางจิราภรณ์ โสมตีบ

นางจิราภรณ์ โสมตีบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ: 1703
นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 1703
นางสาวปานเกศ เปรมานนท์

นางสาวปานเกศ เปรมานนท์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 1714
นางสาวศิฬารัตน์ ทองรูจี

นางสาวศิฬารัตน์ ทองรูจี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 1703
นางสาวพรทิพย์ แสงกระจาย

นางสาวพรทิพย์ แสงกระจาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 1715
นางสาวชนัญญา ไชยรัตน์

นางสาวชนัญญา ไชยรัตน์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 1703
นางพรรณี ศรียาภัย

นางพรรณี ศรียาภัย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 1703
นางสาวอรทัย ทองโท

นางสาวอรทัย ทองโท

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 1703
นางสาวลัทธพรรณ สยามพันธ์

นางสาวลัทธพรรณ สยามพันธ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 1703
นายเจษฏา รัตนวรรณ

นายเจษฏา รัตนวรรณ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 1703
นายเอกพล ยกย่อง

นายเอกพล ยกย่อง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 1710