การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด/หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง รายละเอียด
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายละเอียด
O3 อำนาจหน้าที่ รายละเอียด
O4 ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียด
การประชาสัมพันธ์
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 Q&A รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียด
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
O9 รายงานผลการดำเนินประจำปี รายละเอียด
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ รายละเอียด
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายละเอียด
013 E-Service รายละเอียด

025

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายละเอียด
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  รายละเอียด
O35 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด