โครงการแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์และ Workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์จากโนรา เพื่อต้อนรับผู้ประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมกริช

   14 พ.ค. 67  /   16

ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์และ Workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์จากโนรา เพื่อต้อนรับผู้ประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมกริช "The International Symposium on Kris Culture"

โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงโนรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงโนรา ประจำปี 2564 การแสดงวงดนตรีไทยปี่พาทย์ โดย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย การแสดงดนตรีสากล โดย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล กิจกรรม Workshop การร้อยลูกปัดโนรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์, นิทรรศการ "โนรา" โดยกลุ่มวิจัยโนรา (คณะศิลปกรรมศาสตร์), นิทรรศการผลงานนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์

ภายใต้ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา