โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ​ อาคาร 17

   14 พ.ค. 67  /   14

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ​ อาคาร 17

นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายการป้องกันอัคคีภัย สิ่งที่ควรปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุไฟไหม้และฝึกซ้อมจำลองการหนีไฟ

โดยได้รับเกียรติจากคุณสมบูรณ์ จุลสุรางค์ วิทยากรในการบรรยายและฝึกซ้อมปฏิบัติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริเวณหน้าอาคาร 17