คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs

   1 พ.ค. 67  /   26

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs
มุ่งเน้นขับเคลื่อน 3 เป้าหมายหลัก
 9 Industry, Innovation, and Infrastructure
นวัตกรรมทางศิลปกรรมและศิลปะสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนผ่านงานสร้างสรรค์ที่สร้างนวัตกรรมสังคมและส่งเสริม อุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 11 Sustainable Cities and Communities
การส่งเสริมเมืองแห่งการสร้างสรรค์โดยการนำศิลปกรรมลงสู่ชุมชน
 12 Responsible Consumption and Production
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจากการรับรู้ผ่านผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ได้แก่ ละครชุมชนที่ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ การนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตผลงานศิลปะ เช่น กระเป๋า โคมไฟ