โครงการ TSU-SDGs for Sustainability เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

   1 พ.ค. 67  /   30

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ TSU-SDGs for Sustainability เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)เพื่อวางแผนการดำเนินงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับ SDGs ต่อไป ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs ในบริบทของ สหประชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการขับเคลื่อน SDGs ในต่างพื้นที่ อีกทั้งได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “SDG Acceleration in Thailand and UN Partnerships in Greening Higher Education” การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน การขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยทักษิณ และร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย และหัวหน้างาน ทั้งนี้ยังมีชุดการแสดง ปลากดขี้ลิง จากนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง อำนวยการแสดงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ฝึกซ้อมการแสดงโดย อาจารย์ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน

ในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา