โครงการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2567-2571 แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 และโครงการสร้างสุข Happy Workplaceในมิติ “Happy Relax and Happy Family”

   29 เม.ย. 67  /   33

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2567-2571 แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 และโครงการสร้างสุข Happy Workplaceในมิติ “Happy Relax and Happy Family” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบรรยาย Moon shot คณะศิลปกรรมศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

ในวันที่ 25-27 เมษายน 2567

ณ ปากน้ำรีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล