ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

   5 ก.พ. 67  /   77

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ทุนบริการวิชาการนวัตกรรมสังคมภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้รับทุน 100,000 บาท
โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ “มาแกนาซิเมาะโน๊ะ” จากรากฐานภูมิปัญญาสู่การสร้างนวัตกรรมชุมชนสันติสุขและพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน