โครงการนำเสนอดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของไทยต่อสาธารณชน

   2 เม.ย. 67  /   34

สาขาวิชาศิลปะการแสดงร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

จัดโครงการนำเสนอดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของไทยต่อสาธารณชน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการนำองค์ความรู้มาบูรณาการกับศาสตร์อื่น รวมทั้งพัฒนาและบูรณาการทักษะทางด้านดนตรีพื้นบ้านของไทยร่วมกับการแสดงพื้นบ้านของไทยในรูปแบบการจัดการแสดงต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังแสดงถึงศักยภาพและการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงให้เป็นที่รู้จักในกว้าง