โครงการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ (วิชาเอกโนรา)ภายใต้หัวข้อ "รวมศาสตร์ศิลป์ ดินแดนใต้"ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

   29 มี.ค. 67  /   52

ผู้บริหาร คณาจารย์ นำโดย

อาจารย์รัชกฤต ภานุอัครโชค

รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร

ตัวแทนคณบดีเป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ (วิชาเอกโนรา)ภายใต้หัวข้อ "รวมศาสตร์ศิลป์ ดินแดนใต้"ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)และอาจารย์สายฝน ไฝเส้ง เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการเเสดงโนราเชิงอนุรักษ์เเละการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ นำเสนอผ่านรูปแบบศิลปะการแสดง ๔ ชุดการแสดง ประกอบด้วย

๑. ผลงานสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ชุด โนราทำบท ชมดอกไม้ประจำ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

๒. ผลงานสร้างสรรค์

ชุด พ่ออ้ายหมานางเมีย

๓. ผลงานสร้างสรรค์

ชุด โนราทักษิณ

๔. ผลงานสร้างสรรค์

ชุด พลังศรัทธากริชรวงข้าว

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและนำเสนอผลงานในรูปแบบงานวิจัย โดยจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการวัดและประเมินคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์