ขอเชิญชม การนำเสนอดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของไทย

   29 มี.ค. 67  /   30

ขอเชิญชม

การนำเสนอดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของไทย

โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงร่วมกับนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา