เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนหน่วยบริการวิชาการและโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

   22 มี.ค. 67  /   62

อาจารย์อัฏฐพล เทพยา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนหน่วยบริการวิชาการและโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภททุนบริการวิชาการนวัตกรรมสังคมภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการเทศกาลข้าวเมาะโน๊ะ : กิจกรรมสร้างสรรค์จากรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมชุมชนและพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์

ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณะ หน่วยงาน สู่การใช้ประโยชน์จริง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่หมุดหมายของมหาวิทยาลัย

ขอบคุณรูปจากเพจ สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ