หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "Train of art creators Art Thesis Exhibition 2024 "

   22 มี.ค. 67  /   61

สร้างสรรค์ผลงานผ่านศาสตร์ศิลปะ

หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "Train of art creators Art Thesis Exhibition 2024 "

ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยผลงานนิทรรศการดังกล่าว ได้แสดงถึงศักยภาพและความสามารถที่ความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตผลงานของนิสิต อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะแขนงต่างๆออกสู่สาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการศึกษาและวงการศิลปะ

ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

 นิทรรศการจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 9 เมษายน 2567