การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ(คณบดี)เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

   18 มี.ค. 67  /   76

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ(คณบดี)เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน นำโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวสุวารี คลองโคน

หัวหน้าสำนักงาน

ร่วมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น ประเด็นสำคัญและข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณบดีของทุกส่วนงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อหน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านต่าง ๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จขององค์กร รวมทั้งเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคณบดีและผู้เข้าร่วมสัมมนาจากคณะต่าง ๆ ในการร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานระหว่างกันให้สำเร็จลุล่วงในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567