โครงการขับเคลื่อน “นวัตกรรมสังคม” ภายใต้แผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-SIM : TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   29 เม.ย. 67  /   29

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบาย ยุทธศาสตร์และการจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน.” ภายใต้โครงการขับเคลื่อน “นวัตกรรมสังคม” ภายใต้แผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-SIM : TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดโครงการและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากรการบรรยาย โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์

อาจารย์ ดร.โสวภา สงขาว

อาจารย์ศรัทธา จันทมณีโชติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ในครั้งนี้

ซึ่งเป็นการแสดงผลการขับเคลื่อนแผน ววน.มหาวิทยาลัยทักษิณ แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagships) ที่สะท้อนอัตลักษณ์และความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์และการจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน. ในการวางแผนการการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ