ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา

   5 ก.พ. 67  /   95

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567