โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศิลปะกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

   29 มี.ค. 67  /   51

ผู้บริหาร คณาจารย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศิลปะกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้อง 18510 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โดยได้รับเกียรติจากคุณธานัท เอกภพธนากุล ผู้อำนวยการบริหารภูมิภาค Executive regional Management Samsung Life Thailand

เป็นวิทยากรร่วมเสวนาร่วมระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ในหัวข้อ "อนาคตสู่เส้นทางศิลปกรรมฯ ด้วยบุคลิกภาพ และเทคนิคการนำเสนองานให้ปัง" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์

เพื่อให้นิสิตได้มีความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพและการศึกษาต่อ

เพื่อให้ความรู้และแนวทางการประกอบอาชีพแก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา