ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

   18 มี.ค. 67  /   105

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการและนิสิตเก่าดีเด่น ภาควิชานาฏยศิลป์

ในวาระการเฉลิมฉลองการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๔๐ ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗