หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2567

   5 ก.พ. 67  /   77

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2567
หลักสูตร
ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์
หลักสูตร 2 ปริญญา
ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ และ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน (แผนวิชาชีพครู)

หลักสูตรละ 10 คน
สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/project.jsp...
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตาม Qr Code