TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมนิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีสุดท้าย อันได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
ประมวลภาพโครงการพัฒนานิสิต สาขาวิชาออกแบบ
UiTM (Perlis) visit at Faculty of Fine Arts Thaksin University
ประมวลภาพลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์กับเทศบาลเมืองสะเดา
รวมภาพประเมิณคุณภาพภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประมวลภาพการแสดงดนตรี Thaksin Philharmonic Orchestra “Classical Night”
ประมวลภาพกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)
ประมวลภาพโครงการศิลปะชุมชนบ้านสองแพรก
ประมวลภาพโครงการประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12
ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 8 สถาบัน
ประมวลภาพโครงการกำแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประมวลภาพโครงการศิลปะนิพนธ์ สาขาวิชาการแสดง
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวงดนตรีซิมโฟนีและออร์เครสตร้า


หน้าที่ :