TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
การประชุมวิชาการระดับชาติ​ มหาวิทยาลัยทักษิณ​ ครั้งที่​ 29​ ประจำปี​ 2562
นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 3
กิจกรรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” (Happy Money)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
ประมวลภาพละครเวที เรื่อง ฝันในคืนกลางมหาสมุทร
ประมวลภาพการแสดงละครเวทีนิสิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประมวลภาพการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ เอกการละคร
ประมวลภาพ การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประมวลภาพการแสดงพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข”
ประมวลภาพการแสดงนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ประมวลภาพกิจกรรมร่วมแสดงผลงาน ในงานวันสงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิสิต การอบรม Creating Music for Business Entertainment
โครงการศิลปะกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด
ประมวลภาพการทัศนศึกษา สาขาวิชาออกแบบ
ประมวลภาพการทัศนศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์
โครงการนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ
สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าแสดงความยินดี
โครงการค่ายร่วมใจอาสาวาดฝันให้น้อง ครั้งที่ 2 (19-20 ม.ค. 62)
ความร่วมมือกันจัดทำกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการ MOA ระหว่างสถาบันในอนาคร่วมกับอธิการบดีจาก ASAWARA ประเทศมาเลเซียและ ดร.Halim คณบดี ASAWARE


หน้าที่ :