TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตรศิลปศึกษา
แสดงความยินดีผศ.ดร.ธนภรณ์ แสนอ้าย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรณัฐ ปิ่นสุวรรณ
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย สีดำอ่อน 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร
ขอแสดงความยินดีกับผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
ขอแสดงถวามยินดีกับวง White Shadow
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
แสดงความยินดีนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์
ขอแสดงความยินดี


หน้าที่ :