TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมในโครงการ TSU ตู้ปันสุข
สร้างสุขในองค์กร#Happy Work place คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประมวลภาพการประชุมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประชุมทบทวน ปรับปรุง โครงร่างองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์
แสดงคอนเสิร์ต Parichat Wind Orchestra ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่องาน Shades Of Emotion
การแสดง “อศิรวาท ศาสตร์ศิลป์ถิ่นทักษิณา”
การแสดง“โนราเทิดพระเกียรติ”
วาดภาพศิลปะบนผนัง
ประมวลภาพถ่ายงานรับปริญญาบัตรปี62
ประมวลภาพโครงการสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
ประมวลภาพโครงการประกวดประติมากรรมทรายหาดชลาทัศน์ ครั้งที่ 1
ประมวลภาพ การแสดง ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประมวลภาพงานแสดงมุทิตาคารวะ
ประมวลภาพงานฉลองครบรอบ 50 ปี ม. ทักษิณ และงานคืนสู่เหย้า ชาว วศ. มศว. มทษ. 23 สิงหาคม 62
โครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 16
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 35
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 2
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


หน้าที่ :