TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
Thaksin University, Songkhla Thailand Faculty of Fine and Applied Arts
ศิลปะการแสดงนิพนธ์ รุ่นที่ ๑๓ เอกนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (TCAS) รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา (QUAOTA) ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 ระเบียบการรับสมัครี :
เปิดรับสมัครเข้าเรียนคณะศิลปกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Russian Dude Lecture Recital and Master Class และชมการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวง Thaksin University Big Band วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ Music Hall ชั้น 2 อาคาร 10 (ตึกดุริยางคศาสตร์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษ
การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศคณะศิลปกรรม ฉบับที่2
ประกาศคณะศิลปศาสตร์
แสดงความยินดี นางสาวรัชดา พานชมภู
ความร่วมมือกับASWARA
โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1
โครงการแสดงผลงานด้านทักษะดนตรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล
ขอเชิญรับชม เทศกาลละครเวทีน้องเล็ก "รายวิชา ทักษะการแสดง1"
โครงการอาศรมศึกษานาฏศิลป์ไทย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางการออกแบบ Brand Identity & Desing Trend for Startup 4.0
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561


หน้าที่ :