TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
แนะนำหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการค่ายฤดูร้อน
โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษ
โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1
แสดงความยินดี คณบดี
ขอเชิญชมการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ ๔ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 และพิธีการมอบรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15
ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงศิลปนิพนธ์ก่อนจบของนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอให้ศิษย์เก่าของคณะทุกรุ่นกรอกข้อมูล
โครงการแสดงผลงานด้านทักษะดนตรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล
ขอเชิญรับชม เทศกาลละครเวทีน้องเล็ก "รายวิชา ทักษะการแสดง1"
โครงการอาศรมศึกษานาฏศิลป์ไทย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางการออกแบบ Brand Identity & Desing Trend for Startup 4.0
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561


หน้าที่ :