คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
บริการข้อมูล
การจัดการความรู้
งานนโยบายและแผน
การบริหารความเสี่ยง
การประกันคุณภาพ
บริการวิชาการ
ส่งมคอ.3(สำหรับอาจารย์)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
งานการเงิน พัสดุและงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow chart
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบสำรวจ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
แจ้งเวียน/เผยแพร่ บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้รับทราบและถือปฏิบัติ
แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตำราจิตรกรรมไทยประเพณี
 
 
บริการวิชาการ กลับหน้าหลัก
    โครงการบริการการวิชาการแก่สังคม ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   

1. โครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่ 15 


2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 4


3. โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน ครั้งที่ 2


4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูและเด็กพิเศษ โดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 1