คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนะนำคณะ
ประวัติ
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
สัญลักษณ์ประจำคณะ/สีประจำคณะ
โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้บริหาร/บุคลากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แผ่นพับ)
วีดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลัก
    สำนักงานคณะ
   
สำนักงานคณะ
นางสาวสุวารี  คลองโคน
หัวหน้าสำนักงาน
โทร: 1709 / e -mail: 
     
นางสาวจุฑารัตน์  รัตนศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 1711 / e -mail: 
           
นางสาวจิราภรณ์  โสมตีบ
นักวิชาการ
โทร: 1712 / e -mail: 
     นายไพโรจน์  เอียดเมือง
        เจ้าหน้าที่บริหารงาน
       โทร: 1703 / e -mail: 
     
นางสาวศิริลักษณ์  ปลาดศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 1714 / e -mail: 
นางสาวศิฬารัตน์  ทองรูจี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 1713 / e -mail: 
นางสาวพรทิพย์  แสงกระจาย
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 1715/ e -mail: 
     
นางสาวชนัญญา  ไชยรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 1703/ e -mail: 
นายเอกพล  ยกย่อง
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทร: 1701/ e -mail: