คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนะนำคณะ
ประวัติ
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
สัญลักษณ์ประจำคณะ/สีประจำคณะ
โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้บริหาร/บุคลากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แผ่นพับ)
วีดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลัก
    สาขาวิชาศิลปะการแสดง
   
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
                                                                                                 
                                                                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร
ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: 1705/ e -mail: 
     
                                                                          
ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: /1705 e -mail: 
             
อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: /1705 e -mail: 
 
 
 
 
     
อาจารย์ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: /1705 e -mail: 
อาจารย์วิระเดช ทองคำ
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: /1705 e -mail: