คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนะนำคณะ
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำคณะ/สีประจำคณะ
โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้บริหาร/บุคลากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แผ่นพับ)
วีดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลัก
    สาขาวิชาศิลปะการแสดง
   
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร
ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: 1705/ e -mail: 
     
              
ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: /1705 e -mail: 
             
อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: /1705 e -mail: 
ผศ.ดร.ธนภรณ์ แสนอ้าย
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: /1705 e -mail: 
     
อาจารย์ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: /1705 e -mail: 
อาจารย์วิระเดช ทองคำ
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: /1705 e -mail: 
อาจารย์จิราวรรณ จันทร์โยธา
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โทร: /1705 e -mail: