คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนะนำคณะ
ประวัติ
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
สัญลักษณ์ประจำคณะ/สีประจำคณะ
โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้บริหาร/บุคลากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แผ่นพับ)
วีดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลัก
    สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
   
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล
ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร:1701 / e -mail: 
     
ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1701 e -mail: 
ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1710 e -mail: 
ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1701 e -mail: 
     
ผศ.ดร.ปาหนัน คำฝอย
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1701 e -mail: 
อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1701 e -mail: 
อาจารย์ปรีชา กุลตัน 
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1701 e -mail: 
     
อาจารย์ผกาวรรณ บุญดิเรก 
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1700 e -mail: 
อาจารย์วศิน ศรียาภัย
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1701 e -mail: 
อาจารย์อภินันท์ รักนิ่ม
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1701 e -mail: 
     
อาจารย์ยงกฤต สายเนตร
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1701 e -mail: 
อาจารย์ชาคริต เฉลิมสุข
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1700 e -mail: 
อาจารย์คฑาวุธ พรหมลิ
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1700 e -mail: 
     
อาจารย์รัตติกาล กมโลบล
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1701 e -mail: 
ผศ.ดรุณี อนุกูล
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1701 e -mail: 
อาจารย์ศรัทธา จันทมณีโชติ
อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
โทร: /1700 e -mail: