คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนะนำคณะ
ประวัติ
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
สัญลักษณ์ประจำคณะ/สีประจำคณะ
โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้บริหาร/บุคลากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แผ่นพับ)
วีดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลัก
    สาขาวิชาทัศนศิลป์
   
สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผศ.ดร.มณี  มีมาก
ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
     
อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
             
อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป
โทร: / e -mail: 
     
ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
ผศ.ชัยรัตน์ แสงทอง
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร:1708 / e -mail: 
     
อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร:1708 / e -mail: 
ผศ.ดำรงค์ ชีวะสาโร 
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
อาจารย์เกียรติภูมิ งามชมภุ
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
     
อาจารย์อัฏฐพล เทพยา
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: /1708 e -mail: 
ดร.วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร:1708 / e -mail: 
ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
     
Mr. Seyed Reza Moosavi Jafari
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: /1708 e -mail: 
อาจารย์ธีติ  พฤกษ์อุดม
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
อาจารย์โชติพงษ์  บุญฤทธิ์
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: