คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนะนำคณะ
ประวัติ
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
สัญลักษณ์ประจำคณะ/สีประจำคณะ
โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้บริหาร/บุคลากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แผ่นพับ)
วีดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลัก
    คณะกรรมการประจำคณะ
   
 

ผศ.ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ
 
              
อาจารย์พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
กรรมการ
 
 
 
 
ผศ.ดร.ประหยัด  ศุภจิตรา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ

 

 

 

อาจารย์รัชกฤต  ภาณุอัครโชค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กรรมการ

 
 
 
 
ผศ.อรวรรณ  โภชนาธาร
ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง
กรรมการ
ผศ.ดร.มณี  มีมาก
ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์
กรรมการ
 
 
 
 
  
อาจารย์ไกรศิลป์  โสดานิล
ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
กรรมการ
     
ผศ.ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
 
 
 
ผศ.ดร.กรวิกา  ก้องกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
     
นางสาวสุวารี  คลองโคน
หัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการ
 
 
 
                                                                
นางสาวชนัญญา  ไชยรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เลขานุการ