คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเสวนาทางวิชาการ
 
     

      โครงการเสวนาทางวิชาการเปิดโลกยุคใหม่ของการวิจัย: การวิจัยอนาคตการณ์” (futures research)  ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา