คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 1 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีนิสิต
 
     

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายศรชัย  ธูปหอม นิสิตที่ได้รับรางวัลดีมาก ภาคโปสเตอร์ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โดยมีอาจารย์ธีติ  พฤกษ์อุดม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา