คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลดีเด่น
 
     

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายอดิศักดิ์  ศิรินุพงศ์ นิสิตที่ได้รับรางวัลดีเด่น ภาคโปสเตอร์ด้านนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โดยมีอาจารย์ชัยรัตน์  แสงทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา