คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์
 
     


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชดา พานชมภู นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ จากการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยมีนายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Young Artists Talent 11) โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 73 คน เหลือเพียง 11 คน โดยมีคนไทยจำนวน 10 คน และอาเซียน จำนวน 1 คน โดยโครงการดังกล่าวสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ ร่วมถึงประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ (อาเซียน+3)