คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 16 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในการนี้ไดรับทุนสร้างสรรค์ศิลปะคนละ สามหมื่นบาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท รายนามดังนี้
1. นายอดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์ วิชาเอกศิลปะไทย
2. นางสาวรัชดา พานชมภู วิชาเอกศิลปะไทย
3. นางสาวเจนจิรา สุวรรณลอยล่อง วิชาเอกจิตรกรรม
4. นายอนุพงษ์ เทพสุวรรณ วิชาเอกประติมากรรม