คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วาดภาพศิลปะบนผนัง
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อวาดภาพศิลปะบนผนัง ณ โรงเรียนคลองแหอัจฉริยะ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนำทีมโดย ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์ ผศ.ชัยรัตน์ แสงทอง และนิสิตชั้นปีที่ 3/2562 ของสาขาทัศนศิลป์ โดยได้ร่วมกันเขียนจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 4 - 6 ตุลาคม 2562 เพื่อนำศิลปะเข้าไปเติมเต็มจินตนาการให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนคลองแหอัจฉริยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา