คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพถ่ายงานรับปริญญาบัตรปี62
 
     

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรใแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับปริญญา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๗๒๙ คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก จำนวน ๗ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๒๕ คน และระดับปริญญาตรี จำนวน ๒,๔๙๗ คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน