คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 15 ส.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคลผู้อุทิศตนในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดง โนราของภาคใต้ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยได้กําหนดให้มี “รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนม์ชีพ และเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่ทําประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ ให้เป็นตัวอย่างการดํารงชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจในการทําประโยชน์เพื่อชุมชนให้อนุชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง โดยบุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคใดก็ได้แต่ต้องมีผลงานที่แสดงถึงการอุทิศตนเพื่อทํา ประโยชน์แก่ชุมชนภาคใต้และเป็นตัวอย่างให้แก่อนุชนได้นั้น ได้มีมติคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์ สงขลานครินทร์ ประจําปี 2562 ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และรับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ และองค์กร ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศทองคําในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และรับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์