คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ก.ค.62 ถึงวันที่ 4 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
     

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 (หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล และ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย) ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์17