คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่าย "นักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา"
 
     

     โครงการค่าย "นักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา" จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยมีพิธีเปิดโครงการในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 และเริ่มการปฏิบัติในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย

            กลุ่มที่1 โดย อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์

            กลุ่มที่2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์

            กลุ่มที่3 โดย อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ และอาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์

            กลุ่มที่ 4 โดย อาจารย์ ดร.จิระโรจน์ ศรียะพันธุ์