คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 3
 
     

ประมวลภาพการจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเทคนิควิธีการสอนดนตรีเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 จัดโครงการโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา