คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษ
 
     

      สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเทคนิควิธีการสอนดนตรีเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ครู/อาจารย์/บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 700 บาทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ค่าลงทะเบียน 300 บาท
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม อาหารและเครื่องดื่ม 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ ปิดรับสมัครภายใน 24 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ1701  โทรสาร 074-443959
โทรศัพท์มือถือ 0986754946  อีเมลล์ : ekkapon066@gmail.com

ใบตอบรับการสมัคร