คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด ( M-Culture Talent) โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 โดยมีนิสิตของสาขา จำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
1.นางสาวกันยาวีร์ ด้วงนุ้ย นิสิตชั้นปีที่3
2.นางสาวจุฑารัตน์ จันทกาโร นิสิตชั้นปีที่3
3.นางสาวอทิตา จิตรนุ่ม นิสิตชั้นปีที่ 3
4.นายทนาชัย ว่องไว นิสิตชั้นปีที่ 3
5.นางสาว ชนิสรา สุขรมย์ นิสิตชั้นปีที่3
6.นางสาว ธีรนุช คำพอนันท์ นิสิตชั้นปีที่3
7.นางสาวณัฐกานต์ หนูสุด นิสิตชั้นปีที่3
8.นางสาว รัตนาวดี ทองมา นิสิตชั้นปีที่3
9.นางสาว นริสา เเซ่ภู่ นิสิตชั้นปีที่3
10.นายธัญวัฒน์ วิเชียรรัตน์ นิสิตชั้นปีที่4
11.นายรัตนพล กาญจนารักษ์ นิสิตชั้นปีที่4
ควบคุมทีมโดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ อาจารย์วิระเดช ทองคำ