คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิสิต การอบรม Creating Music for Business Entertainment
 
     

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิสิต การอบรม Creating Music for Business Entertainment : The Workshop 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารดุริยางคศาสตร์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา