คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ก.พ.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการศิลปะกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาทัศนศิลป์ ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วย บุคลากรและกลุ่มศิลปินมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงพยาบาลให้เหมาะสมต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้รับบริการ บุคลากรและการบำบัด รักษาผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
ทั้งนี้ได้มีบุคลากรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณี มีมาก
4. อาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์
5. อาจารย์จิราโรจน ศรียะพันธ์