คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตติยา แหละหมัน
 
     
      คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตติยา แหละหมัน นิสิตวิชาเอกศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ3 จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงไทย โดยมีผศ.ชัยรัตน์ แสงทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์