คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร จันทร์เมือง
 
     

    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร จันทร์เมือง  นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ที่ผ่านการคัดเลือกโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม    ได้ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น 1 ใน 12 คน " โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ YOUNG ARTISTS TALENT #10