คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าแสดงความยินดี
 
     
     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และเยี่ยมชมคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือถึงความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย และในวันที่ 22 มกรคาคม 2562 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณเข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์และแสดงความยินดีกับ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยร่วมกัน