คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 19 ต.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หนึ่งในคณะพัฒนาระดับมาตรฐานวงโยธวาทิตไทย สู่สากล
 
     
นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หนึ่งในคณะพัฒนาระดับมาตรฐานวงโยธวาทิตไทย สู่สากล ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ประโยชน์ของดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น https://we.tsu.ac.th/?p=2937