คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 4 ต.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
 
     
     ขอแสดงความยินดีกับนายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ   ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีโยธวาทิตและเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE.Winds) ได้รับการคัดเลือกจากกรมพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ประโยชน์ของดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ โดยร่วมแสดงดนตรีโยธวาทิต วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE.Winds)  ณ เมืองไอชิ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑